วิธีการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (Software Asset Management : SAM)

วิธีการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (Software Asset Management : SAM)

ป้องกันองค์กรของคุณจากภัยไซเบอร์ก่อนที่จะสาย

แผนปฏิบัติการสี่ขั้นตอนที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้ทันที

เทคโนโลยี – ที่ขับเคลื่อนโดยซอฟต์แวร์ – เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่การทำงานในสำนักงานไปจนถึงการจัดการระบบทรัพยากรบุคคล การขาย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการทั่วไป จนถึงระบบบัญชีและการเงิน ด้วยเหตุนี้ การจัดหาและใช้เทคโนโลยี รวมถึงซอฟต์แวร์ ในส่วนงานอื่นนอกจากส่วนงานไอทีขององค์กรจึงขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยในวันนี้ ร้อยละ 35 ของการใช้จ่ายด้านไอทีเกิดขึ้นในแผนกอื่นที่ไม่ใช่แผนกไอที 1

เรียนรู้เพิ่มเติม >>

บีเอสเอนำเสนอวิธีการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO เพื่อช่วยองค์กรลดความเสี่ยงด้านกฎหมายและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ไปพร้อมกับการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

SAM Advantage

www.samadvantage.org

 • หลักสูตรการอบรมออนไลน์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมประกาศนียบัตรสำหรับผู้จัดการและผู้ที่ทำงานด้านไอที
 • หลักสูตรการอบรมเรื่องการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) เป็นหลักสูตรแรกที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 19770-1 SAM
 • หลักสูตร SAM Advantage ช่วยให้ผู้จัดการและผู้ที่ทำงานด้านไอทีสามารถ:
  • สร้างวิธีการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) บนพื้นฐานของมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี
  • จัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ในเชิงรุกและมีประสิทธิภาพ
  • เพิ่มประสิทธิภาพด้านไอทีและควบคุมค่าใช้จ่าย
  • ระบุและลดความเสี่ยงด้านไอที
  • รับการรับรองในมาตรฐาน SAM

© ลิขสิทธิ์ 2018 BSA | The Software Alliance | ลิงก์ถาวร