Loading...
Skip to main content

MAR 26, 2020 | THAILAND | ข้อเสนอของรัฐบาล

ข้อยกเว้นสำหรับบุคลากรและองค์กรธุรกิจที่ทำงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีที่รัฐบาลไทยกำหนดนโยบายให้ประชาชนอยู่ภายในที่พักอาศัยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) คือปัญหาใหญ่ที่กำลังท้าทายรัฐบาลในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในขณะที่รัฐบาลไทยกำลังพิจารณานโยบายเพื่อรับมือกับปัญหานี้ บีเอสเอ พันธมิตรซอฟต์แวร์ (บีเอสเอ)01 ใคร่ขอเสนอให้รัฐบาลไทยคำนึงถึงหลักการที่สำคัญ ได้แก่ ในการกำหนดนโยบาย จำเป็นต้องคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดประการแรก ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องบำรุงรักษาความสามารถของการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับประชาชน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ การใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการรักษาสุขภาพและสุขอนามัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Fazer o download do PDF