Loading...
Skip to main content

像很多网站一样,BSA的网站使用cookies来确保网站的高效运作,为我们的用户提供最佳的体验。 您可以在我们的Cookies声明中了解我们使用Cookies的更多信息,以及如何更改浏览器的Cookies设置。 继续使用本网站但不更改您的Cookies设置,即表示您同意我们使用Cookies。

X

MAR 26, 2020 | THAILAND | ข้อเสนอของรัฐบาล

ข้อยกเว้นสำหรับบุคลากรและองค์กรธุรกิจที่ทำงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีที่รัฐบาลไทยกำหนดนโยบายให้ประชาชนอยู่ภายในที่พักอาศัยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) คือปัญหาใหญ่ที่กำลังท้าทายรัฐบาลในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในขณะที่รัฐบาลไทยกำลังพิจารณานโยบายเพื่อรับมือกับปัญหานี้ บีเอสเอ พันธมิตรซอฟต์แวร์ (บีเอสเอ)01 ใคร่ขอเสนอให้รัฐบาลไทยคำนึงถึงหลักการที่สำคัญ ได้แก่ ในการกำหนดนโยบาย จำเป็นต้องคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดประการแรก ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องบำรุงรักษาความสามารถของการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับประชาชน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ การใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการรักษาสุขภาพและสุขอนามัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

下载 PDF