Loading...
Skip to main content

많은 웹사이트와 마찬가지로, BSA의 웹사이트는 쿠키를 사용하여 해당 웹사이트의 효율적인 기능을 보장하고 당사 사용자에게 최상의 경험을 제공합니다. 당사의 쿠키 사용법 및 귀하의 브라우저 쿠키 설정을 변경하는 법에 대한 자세한 내용은 당사의 쿠키 취급방침에서 더 알아보실 수 있습니다. 쿠키 설정을 변경하지 않고 이 사이트를 계속 이용함으로써 귀하는 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 게 됩니다.

X

MAR 26, 2020 | THAILAND | ข้อเสนอของรัฐบาล

ข้อยกเว้นสำหรับบุคลากรและองค์กรธุรกิจที่ทำงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีที่รัฐบาลไทยกำหนดนโยบายให้ประชาชนอยู่ภายในที่พักอาศัยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) คือปัญหาใหญ่ที่กำลังท้าทายรัฐบาลในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในขณะที่รัฐบาลไทยกำลังพิจารณานโยบายเพื่อรับมือกับปัญหานี้ บีเอสเอ พันธมิตรซอฟต์แวร์ (บีเอสเอ)01 ใคร่ขอเสนอให้รัฐบาลไทยคำนึงถึงหลักการที่สำคัญ ได้แก่ ในการกำหนดนโยบาย จำเป็นต้องคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดประการแรก ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องบำรุงรักษาความสามารถของการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับประชาชน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ การใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการรักษาสุขภาพและสุขอนามัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

다운로드 PDF
TAGS: