Loading...
Skip to main content

Comme de nombreux sites Web, des cookies sont utilisés pour assurer le bon fonctionnement des Sites Web de BSA et offrir à leurs utilisateurs la meilleure expérience possible. Vous pouvez en apprendre davantage sur la façon dont nous utilisons les cookies et sur les options qui s’offrent à vous pour modifier l’utilisation des cookies par votre navigateur dans notre section d’information sur les cookies. Le fait d’utiliser ce site Web sans modifier vos paramètres de gestion des cookies signifie que vous acceptez nos conditions d’utilisation des cookies.

X

MAR 26, 2020 | THAILAND | ข้อเสนอของรัฐบาล

ข้อยกเว้นสำหรับบุคลากรและองค์กรธุรกิจที่ทำงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีที่รัฐบาลไทยกำหนดนโยบายให้ประชาชนอยู่ภายในที่พักอาศัยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) คือปัญหาใหญ่ที่กำลังท้าทายรัฐบาลในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในขณะที่รัฐบาลไทยกำลังพิจารณานโยบายเพื่อรับมือกับปัญหานี้ บีเอสเอ พันธมิตรซอฟต์แวร์ (บีเอสเอ)01 ใคร่ขอเสนอให้รัฐบาลไทยคำนึงถึงหลักการที่สำคัญ ได้แก่ ในการกำหนดนโยบาย จำเป็นต้องคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดประการแรก ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องบำรุงรักษาความสามารถของการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับประชาชน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ การใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการรักษาสุขภาพและสุขอนามัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Télécharger le fichier PDF
TAGS: