Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

BSA นโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวและคุกกี้บนเว็บไซต์

วันที่เริ่มมีผลใช้บังคับ: May 2018

BSA | The Software Alliance และสำนักงานสาขาของ BSA ในทั่วโลก (เรียกรวมกันว่า "BSA") ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องการคุ้มครองข้อมูล การรักษาความเป็นส่วนตัว และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ นโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวและคุกกี้บนเว็บไซต์ฉบับนี้ ("นโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัว") จึงได้มีขึ้นเพื่ออธิบายถึงวิธีที่ BSA เก็บ ใช้ แบ่งปัน และประมวลผลโดยประการอื่นซึ่งข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคล ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ที่เป็นของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ (ตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ด้านล่าง) รวมทั้งของสมาชิกปัจจุบันและผู้ที่อาจเข้าร่วมเป็นสมาชิก ผู้ติดต่อกับ BSA ที่มาจากหน่วยงานภาครัฐและสื่อ ผู้ติดต่อกับ BSA ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับนโยบาย ผู้สมัครงาน ผู้ติดต่อกับ BSA เพื่อรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ผู้ติดต่อกับ BSA ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และผู้ติดต่อกับ BSA ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการทำการตลาดในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ BSA เก็บผ่านทางเว็บไซต์ของเราที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ แอพพลิเคชั่นของเราสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และสิ่งอื่นๆ ที่ BSA จัดให้มีทางออนไลน์ (เรียกแต่ละสิ่งดังกล่าวว่า "เว็บไซต์") รวมทั้งผ่านทางงานแสดงสินค้า กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย และสื่อออฟไลน์อื่นๆ หรือที่ได้รับจากบุคคลภายนอก

แนวปฏิบัติของ BSA ในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

 • การเก็บและการใช้ข้อมูล ในฐานะที่ BSA เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ทำหน้าที่เป็นผู้แทนในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในทั่วโลกต่อรัฐบาลและในตลาดระดับสากล BSA จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของ BSA ในฐานะผู้แทนและในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบังคับใช้สิทธิ BSA ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อที่จะได้เข้าใจผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั่วโลก ตลอดจนรัฐบาล ผู้กำหนดนโยบาย และบุคคลอื่นๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั่วโลก ตลอดจนใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการบริหารจัดการสมาชิกของ BSA และเพื่อประกอบกิจการของ BSA ต่อไป ประมวลผลข้อมูลในใบสมัครงาน จัดทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของ BSA เกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายและการบังคับใช้สิทธิเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อื่นๆ ด้านธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  ดูด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 • การแบ่งปันข้อมูล BSA อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายใน BSA และกับบุคคลอื่นได้หากเป็นไปเพื่อจัดให้บริการของ BSA เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อเรียกร้องหรือปกป้องสิทธิของ BSA หรือของสมาชิก และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
  ดูด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 • การรักษาความมั่นคงปลอดภัย BSA มีมาตรการตามสมควรเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ และ BSA ได้จัดให้ผู้ให้บริการของ BSA มีหน้าที่ตามสัญญาในการดำเนินการดังกล่าวด้วยเช่นกัน
  ดูด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 • การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ BSA มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้ความคุ้มครองสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด
  ดูด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 • การเก็บรักษาและจัดเก็บข้อมูล BSA จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการจัดให้มีเว็บไซต์และการให้บริการของ BSA การดำเนินงานขององค์กร BSA และการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย
  ดูด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 • เด็ก BSA ไม่ได้มุ่งที่จะเก็บหรือจงใจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี
  ดูด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 • สิทธิ ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและใช้สิทธิบางประการได้โดยการติดต่อมายัง BSA
  ดูด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 • ทางเลือก ท่านสามารถเลือกวิธีที่ BSA ใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดและวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้
  ดูด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 • คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกัน BSA ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกันเพื่อจัดให้มีเว็บไซต์และช่วยให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ต่อไป ทำความเข้าใจและนำเสนอประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน ตลอดจนแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถควบคุมการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวได้เท่าที่เทคโนโลยีนั้นเกี่ยวข้องกับท่านหรืออุปกรณ์ของท่าน
  ดูด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 • ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของผู้อื่นซึ่งไม่ต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  ดูด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ BSA จะแจ้งให้ท่านทราบโดยการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงล่าสุดไว้ และดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
  ดูด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 • ติดต่อเรา หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
  ดูด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 

 

1. การเก็บและการใช้ข้อมูล

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ BSA เก็บ ทั้งจากเว็บไซต์และช่องทางออฟไลน์ และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดย BSA ขึ้นอยู่กับบริบท ตามที่จะอธิบายดังต่อไปนี้

 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ BSA เก็บข้อมูลต่อไปนี้จากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมทั้งจากผู้ที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BSA และบริการต่างๆ ของ BSA โดยเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่บุคคลดังกล่าวให้แก่ BSA มา ได้แก่ ข้อมูลชื่อ ตำแหน่ง บริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลติดต่อ (รวมเรียกว่า "ข้อมูลติดต่อ") ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับคำร้องขอของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคำร้องขอข้อมูลหรือจดหมายข่าว การสมัครสมาชิก การดาวน์โหลด และชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านที่ใช้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา (หากจำเป็น) (รวมเรียกว่า "ข้อมูลการลงทะเบียน") นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้ไว้แล้ว BSA ยังอาจเก็บข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราด้วย ได้แก่ ที่อยู่ไอพี (Internet Protocol) ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำเครื่องของอุปกรณ์ (UDID) คุกกี้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อมโยงไปยังอุปกรณ์หนึ่งๆ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา (รวมเรียกว่า "ข้อมูลอุปกรณ์") อย่างไรก็ตาม BSA ไม่ถือว่าข้อมูลอุปกรณ์เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นในกรณีที่ BSA ใช้ข้อมูลอุปกรณ์เพื่อเชื่อมโยงไปยังท่านในฐานะบุคคลหรือกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น BSA ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อความสะดวกในการทำงานของเว็บไซต์ของเราและบริการของเว็บไซต์ของเรา อีกทั้งใช้ในการทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าใจง่ายและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น ใช้เพื่อตอบข้อสอบถามและดำเนินการตามคำร้องขอ จัดให้บริการของ BSA บริหารจัดการสมาชิก ประกอบกิจการของ BSA ต่อไป เก็บข้อมูลติดต่อไว้ จัดให้มีการทำการตลาดและจัดให้วัสดุที่เกี่ยวข้อง รักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์และระบบของ BSA ปฏิบัติตามกฎระเบียบและปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และใช้เพื่อติดต่อกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ (รวมเรียกว่า "การใช้งานทั่วไป")

 • สมาชิกปัจจุบันและผู้ที่อาจเข้าร่วมเป็นสมาชิก ตลอดจนผู้ติดต่อกับ BSA ที่มาจากหน่วยงานภาครัฐและสื่อ และผู้ติดต่อกับ BSA ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับนโยบาย BSA อาจเก็บข้อมูลติดต่อ ข้อมูลการลงทะเบียน และข้อมูลอุปกรณ์ของผู้ติดต่อกับ BSA ที่เป็นบุคลากรของบริษัทสมาชิกปัจจุบันของ BSA และบริษัทที่อาจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ BSA และของผู้ติดต่อกับ BSA ที่มาจากหน่วยงานภาครัฐและสื่อ และผู้ติดต่อกับ BSA ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับนโยบาย นอกจากนี้ BSA อาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมในงานแสดงสินค้า กิจกรรมเกี่ยวกับนโยบาย และการประชุม ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและความสัมพันธ์ของบุคคลดังกล่าว ทั้งจากแหล่งข้อมูลออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งจากบุคคลดังกล่าวโดยตรง ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมหรือการชำระเงินคืน BSA อาจเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการชำระเงินด้วย (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน) ("ข้อมูลสำหรับการชำระเงิน") นอกเหนือจากการใช้งานทั่วไปแล้ว BSA ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าเป็นสมาชิกของ BSA ให้บริการแก่สมาชิกรายปัจจุบันของ BSA ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก จัดให้มีการเข้าถึงสิ่งต่างๆ ที่ BSA มีไว้ให้บริการ เป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ เผยแพร่เอกสารวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่เป็นผู้แทนของ BSA ให้แก่ผู้ที่ติดต่อกับ BSA เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินการดังกล่าว จัดส่งหนังสือเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ และติดต่อกับสมาชิกรายปัจจุบันและผู้ที่อาจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ BSA ตลอดจนผู้ติดต่อกับ BSA ที่มาจากหน่วยงานภาครัฐและสื่อ และผู้ติดต่อกับ BSA ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับนโยบาย

 • ผู้สมัครงาน นอกจากนี้ BSA ยังเก็บข้อมูลที่ผู้สมัครงานหรือบุคคลอื่นๆ ได้ให้ไว้บนเว็บไซต์ของเราและ/หรือผ่านทางสื่อออฟไลน์ที่เกี่ยวกับโอกาสในการจ้างงาน ซึ่งรวมถึงข้อมูลติดต่อ ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลที่ได้รับจากผู้สมัครงานอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม ประกาศนียบัตร การรับรองทางวิชาชีพ ประสบการณ์การทำกิจกรรมที่ไม่หวังผลกำไร ประวัติการจ้างงาน ประสบการณ์การทำงาน ประสบการณ์การเป็นผู้นำ รางวัลเกียรติยศหรือรางวัล และข้อมูลการเปลี่ยนงานของผู้สมัครงาน นอกจากนี้ BSA อาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติบางประการ เช่นหมายเลขประจำตัวประชาชน ประวัติอาชญากรรม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลอื่นๆ (โดยทั้งหมดนี้ อยู่ในขอบเขตเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้) จากบุคคลนั้นๆ เองและจากผู้อื่น ("ข้อมูลการตรวจสอบประวัติ") BSA ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการพิจารณาเพื่อจ้างงานบุคคลและทำสัญญากับผู้รับจ้าง ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และดำเนินการตามขั้นตอนการรับพนักงานใหม่

 • ผู้ติดต่อเพื่อรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ BSA เก็บข้อมูลติดต่อและข้อมูลการลงทะเบียนของผู้รายงานกรณีที่อาจมีการไม่เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิกของ BSA หากมีการให้ข้อมูลดังกล่าวไว้ นอกเหนือจากการใช้งานทั่วไปแล้ว BSA ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบังคับใช้สิทธิ และเพื่อบริหารจัดการการจัดกิจกรรมดังกล่าว เช่น เพื่อให้ทราบเมื่อเกิดกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ปกป้องสิทธิของ BSA และสิทธิของสมาชิก เรียกร้องให้มีการแก้ไขเยียวยาที่มีอยู่ในนามของสมาชิกของ BSA และของ BSA และรายงานต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (รวมเรียกว่า "การใช้งานเพื่อการบังคับใช้สิทธิ") นอกจากนี้ BSA อาจเก็บข้อมูลการชำระเงินจากผู้ที่ติดต่อกับ BSA ดังกล่าวเพื่อชำระเงินให้บุคคลเหล่านั้น

 • ผู้ติดต่อกับ BSA ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ BSA อาจเก็บข้อมูลติดต่อ ข้อมูลการลงทะเบียน และ/หรือข้อมูลการตรวจสอบประวัติของบุคคลทั่วไปและผู้ติดต่อกับ BSA ที่มาจากองค์กรที่เป็นบุคคลภายนอก โดยเก็บจากบุคคลทั่วไปโดยตรงและจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบังคับใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ BSA นอกจากนี้ BSA อาจเก็บข้อมูลระบุตัวตนบนระบบออนไลน์และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ติดต่อกับ BSA ดังกล่าวด้วย (เช่น ชื่อผู้ใช้/ชื่อที่ใช้ในระบบออนไลน์) BSA ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการใช้งานทั่วไปและการใช้งานเพื่อการบังคับใช้สิทธิ

 • ผู้ติดต่อกับ BSA ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการทำการตลาดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ BSA อาจเก็บข้อมูลติดต่อและ/หรือข้อมูลการลงทะเบียนของบุคคลทั่วไปและผู้ติดต่อกับ BSA ที่มาจากองค์กรที่เป็นบุคคลภายนอก โดยเก็บจากบุคคลทั่วไปโดยตรงและจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของ BSA ในการให้ความรู้แก่ธุรกิจต่าง ๆ เกี่ยวกับความสำคัญของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างถูกกฎหมาย (รวมเรียกว่า "การใช้งานเพื่อการทำการตลาดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ") นอกจากนี้ BSA อาจเก็บข้อมูลระบุตัวตนบนระบบออนไลน์และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ติดต่อกับ BSA ดังกล่าวด้วย (เช่น ชื่อผู้ใช้/ชื่อที่ใช้ในระบบออนไลน์) BSA ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการใช้งานทั่วไปและการใช้งานเพื่อการทำการตลาดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

BSA ไม่ใช้วิธีการตัดสินใจแบบอัตโนมัติโดยไม่มีมนุษย์ดำเนินการร่วมด้วย รวมถึงในขั้นตอนการพิจารณาและตัดสินเกี่ยวกับบุคคล ในลักษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายต่อบุคคล (เช่น ไม่เสนอโอกาสการจ้างงาน) หรือมีผลกระทบต่อบุคคลในลักษณะอื่นอย่างมีนัยสำคัญ

ในบางประเทศมีการกำหนดให้ต้องอธิบายเหตุผลทางกฎหมายสำหรับการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การที่ BSA เก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีเหตุผลทางกฎหมายหลายประการ เช่น (ก) เนื่องจากมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการทำธุรกรรม (เช่น เมื่อ BSAดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน) (ข) เนื่องจากมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (เช่น เมื่อ BSA ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นหลักฐานแสดงภาระภาษี) (ค) ความยินยอม (ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมตามความเหมาะสมตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด) และ (ง) เนื่องจากมีความจำเป็นเพื่อให้ได้รับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เมื่อ BSA ดำเนินการเพื่อรักษาธุรกิจของ BSA เป็นการทั่วไป หรือเพื่อเรียกร้องตามสิทธิของ BSA หรือของสมาชิกของ BSA)

 

2. การแบ่งปันข้อมูล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล:

 • ภายใน BSA BSA อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับสำนักงานสาขาของ BSA และบริษัทในเครือในทั่วโลกเพื่อรวมศูนย์การบริหารและการจัดการธุรกิจ

 • ให้แก่ผู้ให้บริการ BSA อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ เพื่อให้บุคคลภายนอกดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ในนามของเราและตามคำสั่งของเราได้ การแบ่งปันข้อมูลอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาและจัดให้มีเว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจจ้างผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกให้ช่วยดำเนินการในเรื่องบริการทางไปรษณีย์ของ BSA การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กิจกรรมเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิ หรือโลจิสติกส์ ผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง

 • ตามที่หน้าที่และสิทธิตามกฎหมายกำหนด BSA อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามหมายเรียก คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ หรือคำขอร้องอื่นๆ ของรัฐบาล นอกจากนี้ BSA อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อก่อตั้งหรือปกป้องสิทธิตามกฎหมาย ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ BSA หรือสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของผู้อื่น รวมถึงสมาชิก หรือเพื่อต่อสู้ในกรณีที่มีการเรียกร้องตามกฎหมาย

นอกจากนี้ BSA อาจแบ่งปันข้อมูลทางสถิติหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคลใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอก

 

3. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

BSA มีมาตรการตามสมควรในด้านเทคนิคและด้านองค์กร ซึ่งมีขึ้นเพื่อคุ้มครองไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลสูญหาย ถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์ ถูกเปลี่ยนแปลง หรือถูกทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจ นอกจากนี้ BSA ยังกำหนดให้ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของเราใช้มาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมดังกล่าวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ไม่มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมาตรการใดที่สามารถรับประกันความมั่นคงปลอดภัยจากความเสี่ยงได้ทั้งหมด ในขณะที่ BSA ดำเนินการต่างๆ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านเองก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองเช่นกัน ท่านไม่ควรแบ่งปันข้อมูลการเข้าสู่ระบบ รวมทั้งรหัสผ่าน ให้ผู้อื่นทราบ หากท่านมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าผู้อื่นได้ทราบข้อมูลการเข้าสู่ระบบหรือรหัสผ่านของท่าน กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

4. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

BSA อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศที่บุคคลนั้นๆ อาศัยอยู่ ตามที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งรวมถึงประเทศที่อาจไม่สามารถให้การคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกันกับประเทศที่บุคคลนั้นๆ อาศัยอยู่ได้ BSA มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองการถ่ายโอนข้อมูลข้ามประเทศตามที่กฎหมายว่าด้วยการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศกำหนดไว้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอก สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจากเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") ไปยังสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน EEA นั้น BSA จะใช้ข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการยุโรปและมาตรการอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด ตามที่กฎหมายดังกล่าวให้อนุญาตไว้ บุคคลใดๆ สามารถขอสำเนารายละเอียดของมาตรการที่เหมาะสมที่ BSA ใช้ได้โดยติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

5. การเก็บรักษาและจัดเก็บข้อมูล

BSA จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ และตามที่จำเป็นโดยประการอื่นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับและนโยบายภายในของ BSA

 

6. เด็ก

BSA ไม่มีเจตนาเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีผ่านทางเว็บไซต์ หาก BSA ทราบอย่างแน่นอนว่ามีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี BSA จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

 

7. สิทธิ

ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการยืนยันว่า BSA มีข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งของท่านอยู่ หรือขอตรวจสอบเนื้อหา แหล่งข้อมูล และความถูกต้องได้ อีกทั้งมีสิทธิในการเข้าถึง ตรวจสอบ ย้ายระบบ ลบ หรือปิดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพิกถอนความยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่ง (หากไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายในการประมวลผลตามที่ได้รับความยินยอมก่อนเพิกถอนไป) ได้โดยติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ก่อนดำเนินการตามคำร้องขอใดๆ ดังกล่าว BSA จำเป็นต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน ในกรณีที่ BSA มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านไม่เพียงพอหรือไม่สามารถยืนยันตัวตนของท่านได้ BSA อาจไม่สามารถดำเนินการตามที่ท่านร้องขอ ทั้งนี้ BSA อาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาตไว้

 

8. ทางเลือก

ในเรื่องการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย BSA ท่านมีทางเลือกดังต่อไปนี้

 • การสื่อสารทางการตลาด หากท่านไม่ต้องการได้รับการสื่อสารทางการตลาดหรืออยู่ในรายชื่อผู้รับจดหมายที่ท่านได้สมัครไว้ก่อนหน้านี้อีกต่อไป กรุณาคลิกที่ลิงค์ยกเลิกการสมัครที่อยู่ในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องหรือติดต่อเราโดยใช้ลิงค์ด้านล่างนี้

 • คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกัน กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าสำหรับคุกกี้บางอย่างบนเบราว์เซอร์หรือคอมพิวเตอร์ของท่าน และศึกษาข้อมูลด้านล่างนี้เพื่อเลือกการตั้งค่าสำหรับคุกกี้

 

9. คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นสำหรับการติดตามที่คล้ายกัน - โฆษณาที่อิงตามความสนใจ

ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ BSA ใช้และอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้คุกกี้ ทั้งประเภทที่จำเป็นและไม่จำเป็น เว็บบีคอน และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกัน (รวมเรียกว่า "คุกกี้") บนเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บอยู่ในเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ หรือหน้าเว็บไซต์ที่ท่านกำลังดูอยู่ คุกกี้บางประเภทจะถูกลบออกทันทีที่ท่านปิดเบราว์เซอร์ ในขณะที่คุกกี้ประเภทอื่นๆ จะยังคงเก็บไว้อยู่แม้ว่าท่านจะปิดเบราว์เซอร์ไปแล้วเพื่อที่จะจำท่านได้เมื่อกลับมาใช้งานเว็บไซต์นั้นอีก ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีการทำงานของคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

เราใช้คุกกี้อย่างไร

BSA ใช้คุกกี้ (รวมถึงการใช้ผ่านทางผู้ให้บริการของ BSA) เพื่อจัดให้มีเว็บไซต์และจัดให้บริการ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ตรงกับความชื่นชอบของท่านยิ่งขึ้น และเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบการใช้งานเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา

นอกจากนี้ BSA ยังอนุญาตให้บุคคลภายนอกบางรายวางคุกกี้ไว้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยท่านเมื่อเวลาผ่านไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง และการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านอาจเยี่ยมชม ข้อมูลนี้สามารถนำมาใช้เพื่อแสดงโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่านไว้บนเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม หรือที่เรียกว่าโฆษณาที่อิงตามความสนใจ และเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการโฆษณาที่อิงตามความสนใจดังกล่าว

คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรามักใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ของเราสามารถทำงานได้ เช่น คุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ในส่วนที่มีการจำกัดการเข้าถึง คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บไว้เพียงชั่วคราวและจะถูกลบออกเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์

 • คุกกี้ที่ใช้ในการวิเคราะห์/พัฒนาประสิทธิภาพ คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา และดูว่าผู้ใช้งานท่องเว็บไซต์ของเราอย่างไรบ้าง คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ของเรา เช่น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บไว้เพียงชั่วคราวและจะถูกลบออกเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์

 • คุกกี้เชิงฟังก์ชัน คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราและช่วยให้ท่านใช้งานได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น ใช้คุกกี้เพื่อจดจำว่าท่านได้เคยเข้าชมเว็บไซต์นี้แล้วและได้ขอให้คงการเข้าสู่ระบบของท่านบนเว็บไซต์นั้นค้างไว้ คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บไว้เพียงชั่วคราวและจะถูกลบออกเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์

 • คุกกี้ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย คุกกี้ประเภทนี้บันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม และลิงค์ที่ท่านคลิก เพื่อจดจำท่านในฐานะผู้ที่เคยเข้าชมเว็บไซต์มาก่อน และติดตามการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยท่านและเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านเข้าชม คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ประเภทที่ไม่ถูกลบไป (Persistent cookies) กล่าวคือ คุกกี้ประเภทนี้จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านต่อไปเพื่อให้เราสามารถใช้งานได้ในครั้งต่อไปที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถลบคุกกี้ประเภทนี้ได้โดยไปที่เมนูการตั้งค่าเบราว์เซอร์ BSA จะไม่เก็บคุกกี้ประเภทนี้จากผู้ที่อยู่ใน EEA หากไม่ได้รับความยินยอมอย่างถูกต้อง

หากไม่ต้องการให้มีคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ ท่านมีทางเลือกอย่างไรบ้าง

 • ท่านสามารถตั้งค่าสำหรับคุกกี้บางประเภทได้ที่เมนูการตั้งค่าเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต ซึ่งปกติจะอยู่ในส่วน "Help" หรือ "Internet Options" หากท่านปิดใช้งานหรือลบคุกกี้บางประเภทในการตั้งค่าเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ฟังก์ชันหรือคุณสมบัติที่สำคัญของเว็บไซต์นี้ และอาจต้องป้อนรายละเอียดการเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

 • หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้สำหรับ Google Analytics และเลือกตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ดังกล่าว กรุณาไปที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 • นอกจากนี้ Adobe มีฟีเจอร์ให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเลือกไม่ใช้งานสำหรับเว็บไซต์ที่ใช้คุกกี้ที่ตั้งค่าจากโดเมน 2o7.net และ omtrdc.net ของ Adobe ได้ ฟีเจอร์สำหรับการเลือกไม่ใช้งานดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้จาก Adobe Privacy Center

 • หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ใช้สำหรับโฆษณาของบุคคลภายนอกที่อิงตามความสนใจ รวมถึงจากการติดตามข้ามอุปกรณ์ และเลือกตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ดังกล่าว กรุณาไปที่ Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance หรือไปที่การตั้งค่าอุปกรณ์ ในกรณีที่ท่านมี DAA หรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

สัญญาณห้ามติดตาม (Do-Not-Track) ปัจจุบัน BSA ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่รู้จักสัญญาณ "ห้ามติดตาม (Do-Not-Track)" ที่เปิดใช้อยู่บนเบราว์เซอร์ของท่าน

 

10. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการกล่าวถึงและมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ บนอินเทอรเน็ต ที่บริหารจัดการโดย BSA หรือบริษัทในเครือของ BSA ซึ่งอาจไม่อยู่ใต้บังคับของนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงอาจมีการกล่าวถึงและมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกรายอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับ BSA ด้วย เมื่อท่านคลิกที่ลิงค์เพื่อเข้าชมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ท่านจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว
ท่านควรทำความเข้าใจในเรื่องแนวปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่มีการลิงค์ไป
ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์เหล่านั้น

 

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

BSA อาจปรับปรุงนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นคราวๆ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและสิ่งที่องค์กรมุ่งเน้นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือตามที่กฎหมายกำหนด นโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของ BSA นี้มีผลใช้บังคับในวันที่ระบุไว้ข้างต้น และ BSA ขอให้ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ BSA เป็นระยะๆ เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของ BSA อยู่เสมอ BSA จะประกาศนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของ BSA และจะขอความยินยอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ หากกฎหมายกำหนด

 

12. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ หรือแนวปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของ BSA กรุณาติดต่อที่ [email protected]

ท่านอาจมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA