Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

คณะกรรมการบริหาร

ประธาน

Dana Rao
Executive Vice President, General Counsel and Corporate Secretary
Adobe Inc.

เลขานุการ

Pascal Di Fronzo
Senior Vice President, Corporate Affairs, Chief Legal Officer & Corporate Secretary
Autodesk

เหรัญญิก

Dorian Daley
Executive Vice President, General Counsel, and Secretary
Oracle

 

Erika Fisher
Chief Administrative Officer and General Counsel
Atlassian

David Shaman
Chief Legal Officer and Secretary
Bentley Systems

David Leeb
Senior Vice President, General Counsel & Corporate Secretary
Box

Trâm Phi
SVP and General Counsel
DocuSign

Michelle H. Browdy
Senior Vice President, Legal and Regulatory Affairs, and General Counsel
IBM

Brad Lewis
Senior Vice President and Chief Legal Officer
Informatica

Fred Humphries
Corporate Vice President, U.S. Government Affairs
Microsoft

Jon Runyan
General Counsel
Okta

Amy Weaver
President and Chief Financial Officer
Salesforce

Russ Elmer
General Counsel
ServiceNow

Steven Dietz
Senior Vice President, General Counsel & Secretary
Siemens Industry Software Inc.

Scott Morgan
SVP, Chief Legal Officer, Global Affairs and Secretary
Splunk Inc.

Felix S. Sterling
Chief Legal Officer & EVP Global Policy and Compliance
Trend Micro

Karyn Smith
General Counsel and Corporate Secretary
Twilio

Rich Sauer
Chief Legal Officer and Head of Corporate Affairs
Workday

Shanti Ariker
Senior Vice President and General Counsel
Zendesk, Inc.

Aparna Bawa
Chief Operating Officer
Zoom Video Communications