Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

ผลสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ทั่วโลกโดยบีเอสเอ ประจำปี 2561

CS
ทั่วโลก
ทั่วโลก

ผลการศึกษาคาดการณ์จำนวนและมูลค่าของซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในกว่า 110 ประเทศและตามภูมิภาคต่างๆ

ดาวน์โหลด PDF
ผลสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ทั่วโลกโดยบีเอสเอ ประจำปี 2561